Furnizor de energie electrică
Call Center și Deranjamente: +4 314 253 955 office@absolute-energy.ro | Sesizări

Drepturile și obligațiile consumatorilor

În conformitate cu Legea 127/2014 de modificare si completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, clienţii finali de energie electrică au următoarele drepturi:

 • să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
 • să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 • să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;
 • să solicite furnizorului sau operatorului de distribuţie să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele electrice;
 • să primească despăgubiri de la furnizor, operator de reţea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei;
 • să se asocieze voluntar în vederea reprezentării intereselor clienţilor, conform reglementărilor ANRE;
 • să achiziţioneze energia electrică pe bază de contract bilateral de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru în care este înregistrat furnizorul, cu condiţia să respecte normele aplicabile de comercializare şi de echilibrare stabilite pe teritoriul României;
 • să schimbe furnizorul, conform unei proceduri aprobate de ANRE;
 • să încheie contracte cu mai mulţi furnizori de energie în acelaşi timp, pentru un singur loc de consum, drept ce le revine exclusiv clienţilor noncasnici de mari dimensiuni, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este stabilită prin reglementările ANRE;
 • să supună soluţionării autorităţii competente divergenţele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei electrice, în baza unor proceduri elaborate de autoritatea competentă;
 • să beneficieze de serviciile unui mediator, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării extrajudiciare a litigiilor apărute pe piaţa de energie electrică;
 • să denunţe unilateral contractul de furnizare, în condiţiile art. 58 alin. (3).

Dreptul clienţilor finali de alegere a tarifelor

 • Clienţii finali au dreptul să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate aplicabile categoriei din care fac parte sau să beneficieze de serviciul universal în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE.
 • Clienţii casnici au dreptul de a opta pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie.
 • Clienţii finali nu mai pot reveni la tarife reglementate dacă şi-au exercitat dreptul de eligibilitate.

Potrivit Regulamentului de furnizare a energiei electrice la Clientii Finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, consumatorii au următoarele drepturi:

 • să beneficieze de serviciul universal în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE, dacă îndeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadraţi la această categorie şi să opteze pentru oricare dintre preţurile/tarifele aplicabile categoriei de clienţi finali din care fac parte;
 • să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie;
 • să solicite operatorului de rețea (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau înlocuirea grupului de măsură/contorului defect, în condiţiile reglementărilor în vigoare;
 • să solicite modificarea cantităţilor de energie convenite în convenţia de consum, atunci când facturarea se face pe baza unei convenţii de consum, oricând consideră că i se va modifica consumul, cu condiţia ca noile valori să fie transmise cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea intervalului de facturare respectiv;
 • să solicite şi să primească de la furnizor şi/sau operatorului de rețea explicaţii privind elementele facturii;
 • să primească, în scris, o ofertă de furnizare în condiţiile art. 18;
 • să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în raport cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date;
 • orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.

În conformitate cu Legea 127/2014 de modificare si completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, clienţii finali de energie electrică au următoarele obligaţii:

 • Clientul final de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite cauzate furnizorului / operatorului de reţea din culpa sa.
 • Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul final poate atrage suportarea următoarelor consecinţe, după caz: a) penalizări sau b) sistarea temporară a furnizării energiei electrice; c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
 • În cazul intervenţiilor asupra instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate, operatorul de reţea este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.
 • În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare, clientul final este obligat să constituie o garanţie financiară, conform prevederilor art. 58 alin. (5).
 • Clientul final de energie electrică cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puţin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.
 • Clienţii finali au obligaţia plăţii contravalorii facturilor pentru energia electrică şi pentru serviciile de care beneficiază la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi.
 • Pentru garantarea plăţilor facturilor la energia electrică, furnizorii de ultimă instanţă pot solicita clienţilor constituirea de garanţii financiare, numai în condiţiile stabilite de reglementările emise de autoritatea competentă.
 • În conformitate cu prevederile contractului, clientul final este obligat să plătească contravaloarea energiei electrice consumate la preţul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice.

Potrivit Regulamentului de furnizare a energiei electrice la Clientii Finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, consumatorii au următoarele obligaţii:

 • să plătească contravaloarea facturii emise de către furnizor/operator de rețea la preţul/tariful şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice şi/sau de reţea şi a altor prevederi legale;
 • să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
 • să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu prevederile contractelor de distribuţie/furnizare încheiate;
 • să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu operatorul de rețea;
 • să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare / reţea nu există prevederi contrare;
 • să comunice în scris, în termen de 30 de zile, furnizorului/operatorului de rețea orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului;
 • să respecte clauzele contractelor de furnizare, respectiv de reţea, inclusiv a condiţiilor prevăzute în anexele acestora;
 • orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.

Art. 54. (1) Clienţii finali cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare / certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA sunt obligaţi să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care au relaţii contractuale, conform reglementărilor emise de ANRE. (2) Transmiterea prognozelor şi modul de determinare a preţului cu care se facturează abaterile de la valorile prognozate se vor efectua conform prevederilor din contractul de furnizare, în cazul contractelor de furnizare negociate şi conform unor reglementări specifice, elaborate de ANRE, în cazul contractelor de furnizare care au la bază contractele-cadru emise de ANRE.

Absolute Energy

Furnizor de energie electrică pentru afaceri și clienți casnici. Energie electrică la prețuri optimizate în funcție de specificul fiecărui client.
Tel./Fax.: +4 314 253 955
Adresa: B-dul Carol I, nr 57 București, România