Furnizor de energie electrică
Call Center și Deranjamente: +4 314 253 955 office@absolute-energy.ro | Sesizări

Drepturile și obligațiile furnizorilor

 

Obligațiile furnizorilor de energie electrică conform standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Prin Ordinul 01/ 07.01.2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57/26.01.2010, a fost aprobat Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. Prin această reglementare se stabilesc nivelurile minime obligatorii de performanță în prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice.

 Racordarea consumatorilor la rețea.

 • Furnizorul este obligat să facă, contra cost, o ofertă de racordare, la solicitarea scrisă a oricărui consumator existent sau potențial (neracordat la rețea), aflat pe teritoriul pentru care furnizorul deține licența de furnizare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

Contractarea puterii și a energiei electrice

 • Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a energiei electrice în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentației complete.

Măsurarea și facturarea contravalorii energiei electrice furnizate

 • Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin HG nr. 1007/2004 şi publicat în M.O. nr. 673/2004, prevede la art. 111: Operatorul de reţea are obligaţia să înlocuiască, în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării sesizării scrise, grupul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate. Acesta poate fi verificat şi la locul funcţionării de către operatorul de reţea, cu acceptul şi în prezenţa consumatorului respectiv, iar constatările se vor înscrie într-un document semnat de părţi. Grupul de măsurare demontat se verifică de către un laborator metrologic autorizat. Costul verificării se suportă de operatorul de reţea, cu excepţia cazurilor în care verificarea se efectuează la solicitarea consumatorului şi reclamaţia se dovedeşte a fi neîntemeiată.

Calitatea energiei electrice livrate

 • Calitatea energiei electrice livrate trebuie să fie conformă cu prevederile Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energie electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 28/2007.

Calitatea tehnică a energiei electrice

 • Caracteristicile tensiunii, pentru care prevederile SR EN 50160 reprezintă cerinţe minimale, sunt prezentate în tabelul următor: 

Fenomen  

Limite admisibile

Limite pentru tensiunea contractuală la MT şi IT

Tensiunea contractuală Uc situată în plaja
± 5 % faţă de tensiunea nominală

 

Flicker

Plt£ 1, pentru 95% din săptămână

Variaţii rapide de tensiune în regim normal

±5% faţă de tensiunea nominală Un la JT

± 4 % faţă de Uc  la MT şi IT

Nesimetrie (componenta negativă) - Kn

La JT şi MT, Kn£ 2 %, pentru 95% din săptămână; în unele zone se poate atinge 3%;

La IT, Kn£ 1 %, pentru 95% din săptămână

Frecvenţa*

50Hz±1% (reţea interconectată)

50 Hz +4 / - 6% (reţea izolată)

* intră în responsabilitatea operatorului de transport și sistem

 • Frecvenţa nominală aSENeste de 50 Hz.

Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare sunt:
   · 47,00 – 52,00 Hz timp de 100 % pe an;
   · 49,50 – 50, 50 Hz timp de 99,5 % pe an.

În condiţii normale de exploatare, valoarea medie efectivă pentru 10 minute a  tensiunii furnizate – în 95 % din timpul oricărei perioade a unei săptămâni – nu trebuie să aibă o abatere mai mare de  ± 10 % din tensiunea contractuală la MT şi IT, respectiv de ± 10 % din tensiunea nominală la JT.

Factorul de distorsiune a tensiunii la JT şi MT trebuie să fie mai mic sau egal cu 8 %.

Factorul de distorsiune a tensiunii la IT trebuie să fie mai mic sau egal cu 3 %.
La reclamaţia scrisă privind calitatea curbei de tensiune, operatorul va efectua verificări în punctul de delimitare, va analiza şi va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate şi măsurile luate.

 • Termenul standard de răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de 15 zile calendaristice, iar pentru alţi parametri ai  curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice.Dacă reclamaţiile nu se confirmă sau calitatea curbei de tensiune este scăzută din cauza  utilizatorului, acesta va plăti pentru contravaloarea costurilor de investigare efectuate de operator. Utilizatorul va fi informat de acest fapt de operator înainte de începerea verificărilor.

Continuitatea în alimentarea cu energie electrică

 •     Întreruperi accidentale

Operatorul asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp după anunţarea, de către utilizator, a întreruperii în alimentare, astfel încât restabilirea alimentării, din momentul anunţării,  după o întrerupere neplanificată, să se realizeze în maximum:  

12 ore pentru mediul urban, în condiţii normale de vreme;

24 de ore pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme;

72 de ore pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite.

 •     Întreruperi programate

Pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, operatorul de distribuție va căuta, împreună  cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi. Opeartorul de distribuție informează utilizatorii cu privire la data, ora, precum şi durata întreruperilor care sunt necesare, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.

Dacă nu se ajunge la o înţelegere privind programarea întreruperilor, operatorul de distribuție va reprograma întreruperile planificate, cu un anunţ de minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.

La cererea scrisă a utilizatorilor, operatorul de distribuție va apela la mijloace speciale (de ex. alimentări provizorii, lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile) cu scopul limitării duratei/puterii întrerupte sau chiar a eliminării întreruperilor, sau va interveni în afara zilelor lucrătoare sau noaptea. Cheltuielile suplimentare vor fi suportate de utilizatori. Înaintea începerii lucrărilor în condiţiile menţionate mai sus, operatorul de distribuție adresează o propunere tehnică şi financiară utilizatorilor.  

Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, operatorul de distribuție nu va produce unui utilizator mai mult de:
    - 4 întreruperi  planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, în mediul urban;
    - 8 întreruperi  planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, în mediul  rural.

Soluționarea reclamațiilor consumatorilor referitoare la serviciul de furnizare

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori,  aprobat prin HG nr. 1007/2004 şi publicat în M.O. nr. 673/2004, prevede la art. 156:

 • În cazul în care un consumator contestă valoarea unei facturi şi comunică acest fapt furnizorului în termen de 15 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat să analizeze corectitudinea contestaţiei şi în termen de 10 zile de la primirea contestaţiei să comunice consumatorului rezultatul analizei.
 • Dacă furnizorul consideră ca factura iniţială este corectă, comunică această constatare consumatorului, iar factura, precum şi termenul de plată iniţial rămân valabile.
 • Daca furnizorul constată că factura iniţială a fost greşită, emite o nouă factură consumatorului, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.
 • Dacă în situaţia prevazută la alin. (2) se dovedeşte că suma contestată a fost mai mare decât cea datorată de consumator la data respectivă (deci contestaţia a fost justificată), furnizorul trebuie să plătească consumatorului diferenţa dintre suma încasată şi cea corect calculată, majorată cu penalităţi de întârziere egale cu nivelul dobânzii pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
 • Penalităţile prevăzute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data plăţii făcute de consumator şi data la care furnizorul restituie diferenţa de plată şi penalitatea.

Absolute Energy

Furnizor de energie electrică pentru afaceri și clienți casnici. Energie electrică la prețuri optimizate în funcție de specificul fiecărui client.
Tel./Fax.: +4 314 253 955
Adresa: B-dul Carol I, nr 57 București, România